ប្រទេសកម្ពុជាCAMBODIA

ការផលិតMANUFACTURING

ផលិតផលអគ្គីសនីElectrical Products

លោហឧស្សាហកម្មMetal Industry

ផលិតផលគីមីChemical Products

កែច្នៃ​អាហារFood Processing

បោះពុម្ព&វេចខ្ចប់Printing&Packaging

 

សិប្បកម្មCrafts

គ្រឿងសង្ហារឹមFurniture

ពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មTRADE&COMMERCE

ផលិតផលអគ្គីសនីElectrical Products

ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនTransportation Equipment

សម្ភារសំណង់Construction Materials

ផលិតផលដែកMetal Products

អាហារFoods

ផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រMedical Products

គ្រឿងសង្ហារឹមFurniture

 

 

សិប្បកម្មHandicrafts

គ្រឿងផ្ទះHomewares

សម្លៀកបំពាក់Clothing

 

សេវាអ៊ីនធឺណិតINTERNET SERVICES

ទីផ្សារអ៊ីនធើណែតInternet Marketing

រចនាគេហទំព័រWebsite Design

សេវាកម្មអាយធីIT Services

ពត៌មាន&ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយNEWS&MEDIA

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានNews Media

ភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មAdvertising Agencies

 

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុECONOMY&FINANCE

សេវាសាជីវកម្មCorporate Services

សមាគមអាជីវកម្មBusiness Associations

ការវិនិយោគInvestment

 

ធនាគារBanking

 

កសិកម្មAGRICULTURE

កសិដ្ឋានFarms

សេវាកម្មកសិកម្មAgricultural Services

 

ថាមពល&ធនធានENERGY&RESOURCES

ក្រុមហ៊ុនថាមពលEnergy Companies

 

សេវាបរិស្ថានEnvironmental Services

ក្រុមហ៊ុនរ៉ែMining Companies

អចលន​ទ្រព្យREAL ESTATE

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់Construction Companies

រចនាស្ថាបត្យកម្មArchitectural Design

 

អន្តរការី ចលនទ្រព្យRealtors

 

មសិល្ប&វប្បធម៌ARTS&CULTURE

មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌Arts&Culture Centers

ក្លឹបរាត្រីNightclubs

ស្ទូឌីយោរចនាDesign Studios

 

សាលាសិល្បArts Schools

 

 

កីឡាSPORTS

ទីកន្លែងកីឡាSports Venues 

ការដឹកជញ្ជូនTRANSPORTATION

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកShip Transport

ដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសAir Transport

ដឹកជញ្ជូនដីLand Transport

ការធ្វើដំណើរTRAVEL

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍Travel Companies

តំបន់ទេសចរណ៍Tourist Attractions

សណ្ឋាគារHotels

វិទ្យាសាស្រ្តSCIENCES

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវResearch Institutes  

 

ការអប់រំEDUCATION

សាលាបណ្តុះបណ្តាលTraining Schools

សាលាK12K12 Schools

 

ជីវិត&សង្គមSOCIETY&LIFESTYLE

ក្រុមហ៊ុនព្រឹត្តិការណ៍Event Companies

សេវាកម្មម្ហូបអាហារCatering Services

សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់Legal Services

សេវា​សង្គមSocial Services

ការងារEmployment

សាសនាReligion

 

សុខភាពHEALTH

មន្ទីរពេទ្យHospitals   

នយោបាយPOLITICS

ទី​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋា​ភិ​បាលGovernment Agencies

ស្ថានទូត&កុងស៊ុលEmbassies&Consulates